Ochrana osobných údajov


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EUÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Názov:  Benefit House s.r.o.

Adresa sídla: Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava

Prevádzka: Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky  v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail na .(JavaScript musí byť povolený), telefonicky volajte na číslo  0911 621 092, alebo nás navštívte osobne na adrese našej spoločnosti.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V nevyhnutnej miere pre potreby uzavretia zmluvy

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM €ÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Spoločnosť preto spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.

5. PRÍJEMCA

Naša spoločnosť ako sprostredkovateľ uzavretia zmluvy môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Online Média Zrt., so sídlom :   H1113 Budapest, Bartók Béla u. 152 / C

 

6. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Na spracovanie osobných údajov pre potreby uzavretia zmluvy, kde dotknutá osoba je účastníkom zmluvy, súhlas dotknutej osoby nie je potrebný.

7. PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

 Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

8. DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.

Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

9. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

Cookies

Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac o cookies viď. Cookie policy na našej webovej stránke.

Spoločnosť sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok Spoločnosti a prezentácia Spoločnosti. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách v spoločnosti a tiež si prezrieť si fotky z vybraných zákaziek spoločnosti. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Spoločnosť publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete  v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na http://www.facebook.com Za ú.čelom prezentácie má spoločnosť aj svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde prezentuje spolu s popisom fotky z vybraných zákaziek. Kliknutím na „sledovať“ súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených Spoločnosťou.

10. SPOLOČNOSŤ NEPRENÁŠA OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk
 • .

 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

V Bratislave dňa 25.5.2018

 

testtest


testtesttest

Affiliate program

Zľavy až do 100% nájdete na stránkach http://www.ZlavoDom.sk Pripo.jte sa k nám cez affiliate program a začnite zarábať s nami. Denne množstvo zliav na Cestovanie, Beauty, Služby a Tovar. Staňte sa našimi partnermi - JE TO JEDNODUCHÉ !


Zarábajte s Affiliate programom ZľavoDom
Umiestnite si na svoju www stránku niektorý z našich aktuálnych banerov http://www.zlavodom.sk a my Vám zaplatíme za každého zákazníka, ktorý príde z Vašich stránok a na Zlavodome urobí objednávku na čokoľvek a uhradí ju.

Zaregistrujte sa tu – registračný formulár

Prečo spolupracovať so ZľavoDomom ?
Sme tu od 16.8.2010, ako jeden z prvých portálov na Slovensku
Zľavy až 100% na vybrané služby a ubytovanie v celej Európe
Získavate províziu z každého nákupu z cez Vašu www. stránku
Denne desiatky zliav na Cestovanie, Beauty, Zdravie, Gastro, Tovar a veľa iného
Máme stovky partnerov poskytujúcich zľavy pre konečných klientov
Tisíce zliav a státisíce spokojných klientov
Vyberiete si baner aký Vám najviac vyhovuje
Výplata 1 x mesačne

Ako na to?

Zaregistrujte sa

Zašleme Vám prihlasovacie údaje do systému
Vyberiete si baner a vložíte ho do svojej stránky


Ako to funguje?
Baner ktorý si vyberiete obsahuje unikátny odkaz s Vašou identifikáciou
Odkaz sleduje Vášho návštevníka až po zaplatenie objednávky
Aktuálne výšky odmien sledujete po prihlásení na Váš účet
Výplata za provízie je každý mesiac

Akvizičný email

ZĽAVY AŽ DO 100% NÁJDETE NA STRÁNKACH www. ZlavoDom.sk PRIPOJTE SA K NÁM CEZ AFFILIATE PROGRAM A ZAČNITE ZARÁBAŤ S NAMI. DENNE MNOŽSTVO ZLIAV NA CESTOVANIE, BEAUTY OŠETRENIA, SLUŽBY A TOVAR. STANTE SA NAŠIMI PARTNERMI - JE TO JEDNODUCHÉ !


 • Sme tu viac ako 2 roky ako jeden z prvých portálov na Slovensku
 •   Zľavy až 100% na vybrané služby a ubytovanie v celej Európe
 •   Získavate províziu až do 5 % z každého nákupu z cez Vašu www. stránku
 •   Cookies až 30 dní
 •   Denne desiatky zliav na Cestovanie, Beauty, Zdravie, Gastro, Tovar a veľa iného
 •   Máme stovky partnerov poskytujúcich zľavy pre konečných klientov
 •   Tisíce zliav a státisíce spokojných klientov
 •   Pripravíme Vám Banner, ktorý Vám bude vyhovovať
 • Výplata 1 x mesačne

 

Od 16.8.2010 - ako jeden z prvých portálov hromadného nakupovania na Slovensku   www.ZlavoDom.sk klientom prinášame každý deň jedinečnú ponuku na služby súvisiace s plnohodnotným strávením voľného času, za vynikajúcu cenu.

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť získavania provízií cez affiliate systém. Svojim partnerom ponúkame seriózny prístup a províziu z každého nákupu až do 5%.

Zapojte sa do prepracovaného provízneho systému a získajte spoľahlivého partnera na dlhodobú spoluprácu. Vďaka dlhej expirácii Cookies získavate províziu až 30 dní po poslednej návšteve klienta z Vašej stránky.

Ako sa zapojiť?

 • Zaregistrujte sa a počkajte na schválenie Vašich stránok
   

 • Pripravíme Vám reklamný banner a zašleme kód, ktorý vložíte na Vaše stránky

 • Zarábajte a CJ bude identifikovať zákazníkov cez Vašu stránku a pripočítavať provízie podľa dohody

 

Kontaktujte nas a dohodnite si individuálne podmienky tel.: 00421 2 4342 0665

 

 

 

 

 

Test

toto je test


toto je test

Pre poskytovateľov ubytovania


Pôsobíme priamo na slovenskom a českom trhu ako jeden z lídrov od augusta 2010. Úspešne a zodpovedne prevádzkujeme portály www.HotelVoucher.sk www.BenefitTravel.cz  a www.ZlavoDom.sk - jeden z prvých portálov na Slovensku od augusta 2010 s viac ako 3000 ponukami s našimi partnermi. Viac ako 200 000 predaných pobytov na našich stránkach k spokojnosti klientov.

Ponúkame vám zaujímavú formu reklamy, ktorá vám priamo prináša nového zákazníka. Je to presne cielená reklama s istým úspechom. Pozitívnu skúsenosť taký zákazník šíri ďalej svojim priateľom a známym.

Máte voľné kapacity? Potrebujete zvýšiť svoj ​​obrat ? Ponúkame vám zaujímavý marketingový spôsob ako osloviť a nájsť nových zákazníkov.

Patríme medzi najserióznejšie portály na trhu, ktoré si už po dobu viac ako troch rokov plnia všetky povinnosti, platíme včas k plnej spokojnosti našich partnerov.

Výhody spolupráce so spoločnosťou Benefit House s.r.o

Rozosielanie e-mailing listu s Vašou ponukou až do 800 000 klientov
Široký marketing vo vyhľadávačoch zliav, agregátoroch, Google a FB, kde vašu webovú stránku vieme dostať do popredia.

Vašu ponuku vieme zverejniť na našich portáloch www.HotelVoucher.sk  www.BenefitTravel.cz  a www.ZlavoDom.sk a zároveň v niekoľkých štátoch Európy v spolupráci s našimi partnermi.

 • Maďarsko
 • Chorvátsko
 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Sme stabilná a seriózna spoločnosť, plniaca si všetky záväzky načas
 • Výhodou je, že si podľa svojich potrieb zaplníte voľné kapacity - Voucher platí niekoľko mesiacov a klient sa rezervuje u vás na vami navrhnutý voľný termín
 • Zadarmo celý grafický návrh ponuky
 • Rýchla komunikácia a riešenie vzťahov s Klientom
 • Získate množstvo nových zákazníkov
 • Dostanete sa do pozornosti státisícov potenciálnych klientov
 • Rýchle zviditeľnenie vašej stránky
 • Spolupracujeme len so serióznymi partnermi, čo oceňujú naši klienti
 • www.HotelVoucher.sk vykoná všetko potrebné ( vytvorenie kampaní a oslovenie vašich potenciálnych zákazníkov )
 • V krátkom čase dosiahnete navýšenie obratu
 • Vaša spoločnosť získa hotovosť do 14 dní
 • Spolupráca je pre vás bez rizika
 • Platíme vám rýchlo a načas každých 14 dní

Kontaktujte nás:

 • e-mailom na: .(JavaScript musí byť povolený)
 • Pevná linka: 00421 2 4342 0665
 • T - mobile:  00421 911 621 092

Radi Vám zašleme všetky podklady k spolupráci

Ako so zakúpiť pobyt

 • každý deň Vám prinášame jedinečné zľavy za fantastické ceny na pobyty a ubytovanie
 • prevádzkujeme stránky www.HotelVoucher.skhttp://www.BenefitTravel.cz a www.Zlavodom.sk - jeden z prvých portálov na slovenskom trhu od augusta 2010 s viac ako 2000 ponukami s našimi partnermi
 • spolupracujeme iba so serióznymi partnermi, čo oceňujú naši klienti
 • nakupujete u seriózneho partnera so stabilnou klientelou a prevádzkovateľmi kvalitných hotelov

Ako si kúpiť hotelový Voucher

1. Kliknete na kúpiť
2. Vyplníte objednávku
3. Vyberiete si spôsob platby
4. Pri platbe kartou Vám e-mailom príde kupón obratom
4. Pri platbe prevodom po obdržaní platby Vám zašleme e-mailom kupón do 3 dní
5. Kupón si uplatníte priamo v ubytovacom zariadení
6. Na kupóne máte adresu a podmienky uplatnenia kupónu

Nákup je bez rizika !

O nás


Spoločnosť Benefit House s.r.o, založená 12.7.2010 so sídlom : Trnavská cesta 67, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu : Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č 66220 / B, IČO : 45 636 621, DIČ : 2023067343, IČ DPH : SK 2023067343, je prevádzkovateľom internetovej stránky www.HotelVoucher.sk

Zákaznícka podpora je u nás počas celého dňa !

e-mail: .(JavaScript musí byť povolený)
tel.:      00421 2 4342 0665
T-mobile:  00421 911 621 092

 • získate najlepšiu možnú cenu na ubytovanie v luxusných hoteloch
 • Kupón - ” ubytovací Voucher”  vám platí niekoľko mesiacov
 • zakúpených viac ako 200 000 pobytov na našich stránkach k spokojnosti klientov
 • rezervujete si termín priamo s hotelom a už nič nedoplácate
 • ponuky na ubytovanie so zľavou v celej Európe
 • ponúkame len kvalitné hotely a ubytovanie u overených poskytovateľov služieb
 • prevádzkujeme portály www.HotelVoucher.sk  www.BenefitTravel.cz a www.ZlavoDom.sk - jeden z prvých portálov na Slovensku od augusta 2010 s viac ako 3000 ponukami s našimi partnermi
 • na prvom mieste je spokojnosť Klienta
 • našej devízou je každodenná starostlivosť o Klienta
 • ponúkame vám nevšedné zážitky na výnimočných miestach
 • všetky poskytnuté služby a informácie o zľave vám podávame s najlepšou vierou a svedomím
 • sme vám k dispozícii počas celého dňa
 • pristupujeme k vám, či poskytovateľom služby s úctou vyjadrenou úrovňou a primeranou cenou
 • za zisk považujeme úsmev a vašu spokojnosť aj poskytovateľa služby v našej ponuke

Garancia kvality

 • sme stabilná a seriózna spoločnosť, plniaca si všetky záväzky načas
 • klienti na našich sránkach zakúpili viac ako 200 000 pobytov k ich spokojnosti
 • rýchla komunikácia s klientom, s akýmkoľvek problémom nás kontaktujte
 • sme tu pre klienta počas celého dňa
 • u nás môžete pobyt stornovať bez poplatku do 14 dní od zakúpenia
 • ponúkame len kvalitné hotely a ubytovanie
 • spolupracujeme iba s nejserióznejšími prevádzkovateľmi v hoteliérstve
 • u nás je nákup bezpečný

Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Prevádzkovateľa na jednej strane a Klienta na strane druhej. Spoločnosť Benefit House s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 67, 821 07 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B, IČO: 45 636 621, DIČ: 2023067343, IČ DPH: SK 2023067343/ďalej len “Prevádzkovateľ“/ je prevádzkovateľom internetovej stránky www.HotelVoucher.sk vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Prevádzkovateľ internetových stránok www.HotelVoucher.sk umožňuje Klientovi zakúpiť Kupón so zľavou, na prezentovanú službu v dennej ponuke prevádzkovanej stránky www.HotelVoucher.sk  Prevádzkovateľ má s Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah, ktorý umožňuje Poskytovateľovi sprostredkovať predaj kupónu od Poskytovateľa pre Klienta.

Vymedzenie základných pojmov:

1.Prevádzkovateľ je spoločnosť Benefit House s.r.o. so sídlom: Trnavská cesta 67,
821 07 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B
Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke www.HotelVoucher.sk 
Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke.

2.Stránka je internetová stránka Prevádzkovateľa www.HotelVoucher.sk

3.Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón prostredníctvom Stránky.
                                                                                                                   
4.Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Kupónu - “ubytovací Voucher”

5.Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje cenu Kupónu, opis a popis plnenia, miesto plnenia, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny a doby platnosti Kupónu.

6.Kupón ” ubytovací Voucher” je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne, a to za podmienok uvedených v Ponuke, alebo na samotnom Kupóne.

7.Môj účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta.

8.Plnenie je služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne.

9.Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient

II. Objednávka kupónu “ubytovací Voucher”

1.Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára na stránke Prevádzkovateľa a následného potvrdenia objednávky s odoslaním elektronickou formou. Odoslaním objednávky prevádzkovateľovi sa objednávka pre Klienta stáva záväznou.

III. Cena a spôsob platby

1.Klientovi vzniká záväzok zaplatiť za Kupón dojednanú cenu uverejnenú na Stránke Prevádzkovateľa za službu,  ktorú si objednal. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, umožniť Klientovi získať Kupón na službu uvedenú v ponuke na stránke www.HotelVoucher.sk

2.Kúpa Kupónu sa realizuje prostredníctvom Stránky podľa stanovených krokov na Stránke. Klient má možnosť na výber spôsob platby: bezpečnú platbu Kreditnou alebo Obyčajnou platobnou kartou do ČSOB, VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay. Kupón je automaticky zaslaný na e-mailovú adresu Klienta zvyčajne obratom.

3.Pri platbe prevodom, klient dostáva automaticky aktivačný e-mail na svoju e-mailovú adresu zadanú pri objednávke Klientom a aj na Účet Klienta ak sa aj zaregistruje na Stránke www.HotelVoucher.sk a to iba v prípade ak je nákup uskutočnený ako registrovaný a prihlásený klient. Ak klient nakupuje bez registrácie, kupóny a aj objednávka je zaslaná iba na e-mail, ktorý klient zadá pri objednávke, alebo nákupe. Prevádzkovateľ doručí Kupón Klientovi najneskôr do 24 hodín od pripísania platby na účet prevádzkovateľa a to elektronickou formou na e-mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v objednávke a zároveň na Účet Klienta na Stránke www.HotelVoucher.sk ak je nákup uskutočnený Klientom ako registrovaným a prihláseným na svojom účte a tak uskutočnil objednávku.

IV. Doručenie kupónu

1.Doručenie kupónu pre Klienta obratom je pri platbe bezpečnou Kreditnou alebo Obyčajnou platobnou kartou do ČSOB, alebo ak je platba uskutočnená cez internet banking do VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay na stránke Prevádzkovateľa. Kupón je automaticky zaslaný na e-mailovú adresu Klienta obratom na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke.

2.Doručenie Kupónu pre Klienta najneskôr do 24 hodín pri platbe prevodom, alebo vkladom po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa je podmienené správnym zadaním Variabilného symbolu, Sumy a Špecifického symbolu Klientom podľa aktivačného e-mailu. Platba z inej banky ako VÚB trvá až do 3 pracovných dní.

V. Podmienky použitia kupónu

1.Podmienky použitia Kupónu sú vždy zverejnené v konkrétnej zľave s dennou ponukou na stránke www.HotelVoucher.sk  Doba platnosti kupónu je vždy uverejnená priamo na Kupóne. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ v ponuke nie je stanovené inak. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie služby bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ služby nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, či zničenie kupónu. Kupón vždy obsahuje platnosť s presným dátumom, obsah plnenia, presnú adresu poskytovateľa služby a všetky podmienky plnenia a uplatnenia pre Klienta.

2.Poskytovateľ služby má právo Klientovi navrhnúť termín poskytnutia uplatnenia Kupónu podľa kapacít Poskytovateľa. Klient má povinnosť kontaktovať Poskytovateľa služby, alebo tovaru vopred a to najneskôr 21 dní pred ukončením platnosti Kupónu a jeho prepadnutím.

VI. Zodpovednosť prevádzkovateľa a poskytovateľa služby

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie o pôvodných cenách pred zľavou, ktoré mu Poskytovateľ služby predložil. Vždy v dobrej viere berie informácie o cenách ako pravdivé. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za riadne Poskytnutie služby priamo Klientovi. Včasným objednaním na konkrétnych prevádzkach si Klient zabezpečí termín ku svojej predstave a následnej spokojnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby, ktoré mu poskytuje Poskytovateľ. Prevádzkovateľ predaj Kupónu pre Poskytovateľa iba sprostredkováva. Za službu pre Klienta, ktorú poskytuje Poskytovateľ na základe kupónu Klientovi, je povinný vystaviť daňový doklad za poskytnutú službu v plnej sume, ktorú klient uhradil. Poskytovateľ služby je povinný vystaviť daňový doklad Klientovi za zakúpený Kupón v plnej výške zaplatenej sumy za Kupón Klientom, Klient je povinný žiadať vystavenie dokladu v plnej výške zaplatenej sumy od poskytovateľa služby.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1.V prípade, že Poskytovateľ neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane, nie však navrhnutím iného termínu plnenia z dôvodu kapacít, alebo prevádzkových dôvodov na strane Poskytovateľa, má Klient požadovať od Poskytovateľa vrátenie zaplatenej čiastky za Kupón. Prevádzkovateľ po zaslaní Klientovej platby za Kupón Poskytovateľovi, už nezodpovedá za ďalšie plnenie služby Klientovi od Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaviazal za sprostredkovaný predaj Kupónu poskytnúť službu v plnej výške, plniť a dodať Klientovi službu tak ako je uvedená na Kupóne Klienta, ktorý si Kupón zakúpil a riadne za Kupón zaplatil.

2.Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od úhrady Kupónu, pokiaľ už Kupón nevyužil. Prevádzkovateľ bez akýchkoľvek otázok zasiela celú sumu Klientovi na účet po tomto oznámení Poskytovateľovi a to písomnou, alebo elektronickou formou do 48 hodín od písomnej žiadosti klienta. Prevádzkovateľ má výhradné právo preveriť, či Klient už kupón nevyužil, alebo neurobil rezerváciu s Poskytovateľom a zároveň preveriť podmienky storna s vyplývajúcimi sankciami, ak sú na kupóne uvedené.

VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.HotelVoucher.sk je spoločnosť Benefit House s.r.o., uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem poskytovateľov služieb pre Klienta. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a Benefit House s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.
Klient je automaticky zaradený do pri nákupe do mailing listu na www.HotelVoucher.sk  kde sa môže kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlásiť.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
4. Klient týmto udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Sprostredkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákonač. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu .(JavaScript musí byť povolený) Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Sprostredkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.11.2015.

5. Všeobecné obchodné podmienky platia od 22.11.2015.

Ďakujeme všetkým Klientom za priazeň a nákup na www.HotelVoucher.sk

Kontaktné údaje


Zákaznícka podpora je u nás počas celého dňa !

E-mail: .(JavaScript musí byť povolený)
Pevná linka: 00421 2 4342 0665
T-mobile: 00421 911 621 092

Kontakt pre poskytovateľov ubytovania

e-mail: .(JavaScript musí byť povolený)
Pevná linka: 00421 2 4342 0665
T-mobile: 00421 911 621 092

Kancelária

Benefit House s.r.o.
Trnavská cesta 67
821 07 Bratislava

E-mail: .(JavaScript musí byť povolený)
tel. : 00421 2 4342 0665

Základné údaje o spoločnosti

Benefit House s.r.o., prevádzkovateľ serveru www.hotelvoucher.sk
Sídlo: Trnavská cesta 67, 821 07 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B

IČO: 45 636 621
IČ DPH: SK 2023067343

Bankové spojenie

číslo účtu: 2775487351/ 0200 VÚB BANKA
IBAN: SK4202000000002775487351
Swift : SUBASKBX VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.


Ďakujeme všetkým Klientom za priazeň a nákup na www.hotelvoucher.sk

Časté otázky


Nedostal som Kupón?
Skontrolujte si vaše detaily k platbe Prevodom, či ste uviedli správny Variabilný symbol platby a správne číslo nášho účtu. Pokiaľ ste platbu zrealizovali iným spôsobom a nemáte Kupón, kontaktujte nás. Zväčša ide o ojedinelé prípady spôsobené servisom na serveroch.

Kedy dostanem Kupón?
Zvyčajne obratom pri zvolení platby: bezpečnou platbou Kreditnou, alebo Obyčajnou platobnou kartou do ČSOB, VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay.
Pri platbe Prevodom vám Kupón doručíme najneskôr do 24 hodín od pripísania platby na náš účet do VÚB. Platby z inej banky môžu trvať aj 3 pracovné dni.
Kupón vám bude doručený elektronickou formou na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v objednávke a zároveň na „Môj účet“ na Stránke www.HotelVoucher.sk - ak ste objednávku uskutočnili ako prihlásený klient.

Musím použiť svoj kupón v rovnaký deň ako si ho kúpim?
Nie. Každý kupón má platnosť niekoľko mesiacov a záleží  na vás, kedy si uvedenú zľavu uplatníte u dodávateľa služby. Vždy je potrebné si zakúpenú službu u Poskytovateľa vopred rezervovať. Poskytovateľ má právo si s vami termín využitia služby upraviť podľa skutočných kapacít jednotlivého dňa.

Musím sa registrovať na stránke www.HotelVoucher.sk ?
Nie. Môžete si zakúpiť Kupón aj bez registrácie. Môžete sa zaregistrovať a vytvoriť si „Môj účet“ kde máte po prihlásení k dispozícii vsetky zrealizované aj nezrealizované platby a zároveň aktívne aj použité kupóny k tlači, alebo kontrole.

Ako mám urobiť objednávku a zaplatiť?
Objednávku urobíte jednoducho kliknutím na „Kúpiť“. Zadáte počet kupónov a kliknete na Zaplatiť. Vyplníte e-mailovú adresu a vyberiete si spôsob platby. Platba za Kupón sa realizuje prostredníctvom Stránky podľa stanovených krokov na Stránke. Máte možnosť na výber spôsob platby: bezpečnú platbu Kreditnou, alebo Obyčajnou platobnou kartou do ČSOB, VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay, alebo Prevodom do VÚB. Po výbere platby kliknete na Zaplatiť.
Pri zvolení platby prevodom na náš účet, dostávate automaticky aktivačný e-mail na svoju e-mailovú adresu zadanú pri objednávke s detailami k úhrade.

Je moja objednávka záväzná?
Áno. Pokiaľ kliknete na tlačidlo Objednať a vyplníte Objednávkový formulár, je vaša objednávka záväzná a ste povinný ju pri aktivácii zľavy zaplatiť. Zároveň môžete objednávku do 14 dní stornovať, pokiaľ ste uvedenú službu nevyužili.

Je váš web bezpečný?
Áno, extrémne. Pri platbe platobnou kartou vôbec neprichádzame do styku s údajmi o vašej platobnej karte. Platba prebieha cez najmodernejší systém na trhu - 3D sekure priamo do ČSOB banky.


Čo keď Poskytovateľ mojej zľavy službu zo svojej viny neposkytne?
V takom prípade vám samozrejme nezaniká právo žiadať od poskytovateľa vrátenie celej čiastky za kupón. Nejedná sa však o prípady, kedy Poskytovateľ služby navrhne náhradný termín plnenia záväzku.

Ak som si nákup rozmyslel, dostanem späť svoju platbu?
Áno, je to možné do 14 dní od vašej úhrady a oznámení o tejto skutočnosti písomnou formou, celú platbu za Kupón vám zasielame na váš účet bez akýchkoľvek otázok, pokiaľ ste už službu nevyužili.


Ďakujeme všetkým Klientom za priazeň a nákup na www.HotelVoucher.sk