Registrácia

Pokiaľ ste sa už registrovali, prihláste sa prosím tu.

* Email
* Potvrdiť email
* Heslo
Heslo musí mať aspoň 5 znakov.
* Potvrdiť heslo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Prevádzkovateľa na jednej strane a Klienta na strane druhej. Spoločnosť Benefit House s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 67, 821 07 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B, IČO: 45 636 621, DIČ: 2023067343, IČ DPH: SK 2023067343/ďalej len “Prevádzkovateľ“/ je prevádzkovateľom internetovej stránky www.HotelVoucher.sk vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Prevádzkovateľ internetových stránok www.HotelVoucher.sk umožňuje Klientovi zakúpiť Kupón so zľavou, na prezentovanú službu v dennej ponuke prevádzkovanej stránky www.HotelVoucher.sk  Prevádzkovateľ má s Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah, ktorý umožňuje Poskytovateľovi sprostredkovať predaj kupónu od Poskytovateľa pre Klienta.

Vymedzenie základných pojmov:

1.Prevádzkovateľ je spoločnosť Benefit House s.r.o. so sídlom: Trnavská cesta 67,
821 07 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B
Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke www.HotelVoucher.sk 
Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke.

2.Stránka je internetová stránka Prevádzkovateľa www.HotelVoucher.sk

3.Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón prostredníctvom Stránky.
                                                                                                                   
4.Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Kupónu - “ubytovací Voucher”

5.Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje cenu Kupónu, opis a popis plnenia, miesto plnenia, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny a doby platnosti Kupónu.

6.Kupón ” ubytovací Voucher” je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne, a to za podmienok uvedených v Ponuke, alebo na samotnom Kupóne.

7.Môj účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta.

8.Plnenie je služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne.

9.Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient

II. Objednávka kupónu “ubytovací Voucher”

1.Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára na stránke Prevádzkovateľa a následného potvrdenia objednávky s odoslaním elektronickou formou. Odoslaním objednávky prevádzkovateľovi sa objednávka pre Klienta stáva záväznou.

III. Cena a spôsob platby

1.Klientovi vzniká záväzok zaplatiť za Kupón dojednanú cenu uverejnenú na Stránke Prevádzkovateľa za službu,  ktorú si objednal. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, umožniť Klientovi získať Kupón na službu uvedenú v ponuke na stránke www.HotelVoucher.sk

2.Kúpa Kupónu sa realizuje prostredníctvom Stránky podľa stanovených krokov na Stránke. Klient má možnosť na výber spôsob platby: bezpečnú platbu Kreditnou alebo Obyčajnou platobnou kartou do ČSOB, VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay. Kupón je automaticky zaslaný na e-mailovú adresu Klienta zvyčajne obratom.

3.Pri platbe prevodom, klient dostáva automaticky aktivačný e-mail na svoju e-mailovú adresu zadanú pri objednávke Klientom a aj na Účet Klienta ak sa aj zaregistruje na Stránke www.HotelVoucher.sk a to iba v prípade ak je nákup uskutočnený ako registrovaný a prihlásený klient. Ak klient nakupuje bez registrácie, kupóny a aj objednávka je zaslaná iba na e-mail, ktorý klient zadá pri objednávke, alebo nákupe. Prevádzkovateľ doručí Kupón Klientovi najneskôr do 24 hodín od pripísania platby na účet prevádzkovateľa a to elektronickou formou na e-mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v objednávke a zároveň na Účet Klienta na Stránke www.HotelVoucher.sk ak je nákup uskutočnený Klientom ako registrovaným a prihláseným na svojom účte a tak uskutočnil objednávku.

IV. Doručenie kupónu

1.Doručenie kupónu pre Klienta obratom je pri platbe bezpečnou Kreditnou alebo Obyčajnou platobnou kartou do ČSOB, alebo ak je platba uskutočnená cez internet banking do VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay na stránke Prevádzkovateľa. Kupón je automaticky zaslaný na e-mailovú adresu Klienta obratom na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke.

2.Doručenie Kupónu pre Klienta najneskôr do 24 hodín pri platbe prevodom, alebo vkladom po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa je podmienené správnym zadaním Variabilného symbolu, Sumy a Špecifického symbolu Klientom podľa aktivačného e-mailu. Platba z inej banky ako VÚB trvá až do 3 pracovných dní.

V. Podmienky použitia kupónu

1.Podmienky použitia Kupónu sú vždy zverejnené v konkrétnej zľave s dennou ponukou na stránke www.HotelVoucher.sk  Doba platnosti kupónu je vždy uverejnená priamo na Kupóne. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ v ponuke nie je stanovené inak. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie služby bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ služby nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, či zničenie kupónu. Kupón vždy obsahuje platnosť s presným dátumom, obsah plnenia, presnú adresu poskytovateľa služby a všetky podmienky plnenia a uplatnenia pre Klienta.

2.Poskytovateľ služby má právo Klientovi navrhnúť termín poskytnutia uplatnenia Kupónu podľa kapacít Poskytovateľa. Klient má povinnosť kontaktovať Poskytovateľa služby, alebo tovaru vopred a to najneskôr 21 dní pred ukončením platnosti Kupónu a jeho prepadnutím.

VI. Zodpovednosť prevádzkovateľa a poskytovateľa služby

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie o pôvodných cenách pred zľavou, ktoré mu Poskytovateľ služby predložil. Vždy v dobrej viere berie informácie o cenách ako pravdivé. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za riadne Poskytnutie služby priamo Klientovi. Včasným objednaním na konkrétnych prevádzkach si Klient zabezpečí termín ku svojej predstave a následnej spokojnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby, ktoré mu poskytuje Poskytovateľ. Prevádzkovateľ predaj Kupónu pre Poskytovateľa iba sprostredkováva. Za službu pre Klienta, ktorú poskytuje Poskytovateľ na základe kupónu Klientovi, je povinný vystaviť daňový doklad za poskytnutú službu v plnej sume, ktorú klient uhradil. Poskytovateľ služby je povinný vystaviť daňový doklad Klientovi za zakúpený Kupón v plnej výške zaplatenej sumy za Kupón Klientom, Klient je povinný žiadať vystavenie dokladu v plnej výške zaplatenej sumy od poskytovateľa služby.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1.V prípade, že Poskytovateľ neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane, nie však navrhnutím iného termínu plnenia z dôvodu kapacít, alebo prevádzkových dôvodov na strane Poskytovateľa, má Klient požadovať od Poskytovateľa vrátenie zaplatenej čiastky za Kupón. Prevádzkovateľ po zaslaní Klientovej platby za Kupón Poskytovateľovi, už nezodpovedá za ďalšie plnenie služby Klientovi od Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaviazal za sprostredkovaný predaj Kupónu poskytnúť službu v plnej výške, plniť a dodať Klientovi službu tak ako je uvedená na Kupóne Klienta, ktorý si Kupón zakúpil a riadne za Kupón zaplatil.

2.Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od úhrady Kupónu, pokiaľ už Kupón nevyužil. Prevádzkovateľ bez akýchkoľvek otázok zasiela celú sumu Klientovi na účet po tomto oznámení Poskytovateľovi a to písomnou, alebo elektronickou formou do 48 hodín od písomnej žiadosti klienta. Prevádzkovateľ má výhradné právo preveriť, či Klient už kupón nevyužil, alebo neurobil rezerváciu s Poskytovateľom a zároveň preveriť podmienky storna s vyplývajúcimi sankciami, ak sú na kupóne uvedené.

VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.HotelVoucher.sk je spoločnosť Benefit House s.r.o., uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem poskytovateľov služieb pre Klienta. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a Benefit House s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.
Klient je automaticky zaradený do pri nákupe do mailing listu na www.HotelVoucher.sk  kde sa môže kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlásiť.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
4. Klient týmto udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Sprostredkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákonač. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu .(JavaScript musí byť povolený) Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Sprostredkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.11.2015.

5. Všeobecné obchodné podmienky platia od 22.11.2015.

Ďakujeme všetkým Klientom za priazeň a nákup na www.HotelVoucher.sk

* Povinné polia